Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti Setřizážitek s.r.o.


I. Všeobecná ustanovení

Společnost Setřizážitek s.r.o., IČ: 081 50 745, se sídlem Křižovnická 86/6, Praha 1, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 313789, e-mail: info@setrizazitek.cz (dále též jen Setřizážitek s.r.o.) je Zprostředkovatelem zážitkových služeb.

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Setřizážitek s.r.o. jako Zprostředkovatelem, Objednatelem služby (zákazníkem), popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije a Poskytovatelem služeb. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění).

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění).

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Zprostředkovatel (Setřizážitek s.r.o.) – je právnická osoba, která zprostředkovává uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Objednatelem služby, tj. Zákazníkem a Poskytovatelem; Zprostředkovatel neodpovídá za řádné dodání zboží či řádné poskytnutí služby, jelikož není stranou Smlouvy o poskytování služeb.

Poskytovatel služeb nebo též jen Poskytovatel - je osoba odlišná od Zprostředkovatele, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo i prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel služeb“) poskytuje služby. Poskytovatel odpovídá za to, že bude služba poskytnuta řádně a včas, tedy bez vad; pokud by služba nebyla poskytnuta řádně a včas, může Objednatel služby po Poskytovateli požadovat práva z vadného plnění (reklamace).

Objednatel služby nebo též jen Objednatel - objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami;

Zákazník - je jím buď přímo Objednatel služby, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které Zákazník svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Kupní smlouva – kupní smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zprostředkovatelem, kterou se Zprostředkovatel zavazuje odevzdat Objednateli Stírací los jako předmět koupě a Objednatel se zavazuje stírací los převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka Objednatele na webových stránkách Zprostředkovatele je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu Zprostředkovatele Objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany Zprostředkovatele); od tohoto okamžiku mezi Zprostředkovatelem a Objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Učiněním závazné objednávky Objednatel stvrzuje, že se seznámil a akceptoval tyto obchodní podmínky.

Smlouva o poskytování služeb – smlouva o poskytování služeb je uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem služeb, a to na základě Stíracího losu a Zážitkového voucheru, které je Objednatel povinen Poskytovateli služeb předložit. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena setřením stíracího pole losu a zadáním unikátního kódu losu na www.setrizazitek.cz, kdy automaticky dojde k aktivaci losu, tj. výhry a k vygenerování Zážitkového voucheru a jeho odeslání na Objednatelem uvedenou emailovou adresu.

Službou (zážitkem) - jsou veškeré služby, tj. zážitky poskytované Poskytovatelem Objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.

Stíracím losem - je výherní poukázka prokazující oprávnění Objednatele nebo zákazník využít jednu ze tří služeb za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách. Po setření hracího pole na Stíracím losu se Objednatel služby dozví konkrétní službu (zážitek) a unikátní kód. K možnosti využití služby je nutné Stírací los aktivovat. Pro aktivaci výhry/Losu je nutné zadat unikátní kód ze stíracího losu na webové stránky společnosti Setřizážitek s.r.o. a na základě toho bude Objednateli zaslán Zážitkový voucher na konkrétní vyhranou službu na uvedenou emailovou adresu.

Zážitkový voucher – je zážitkový certifikát/poukaz na poskytnutí konkrétní vyhrané služby; uplatnění konkrétní služby ze zážitkového voucheru probíhá již mezi Objednatelem a Poskytovatelem služeb na základě Smlouvy o poskytování služeb.

III. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření kupní smlouvy) Objednatel stvrzuje, že se dostatečně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.setrizazitek.cz.

IV. Pravidla Stíracího losu a postup aktivace zážitku

Pro využití služby, tj. zážitku z Objednatelem zakoupeného Stíracího losu je nutné jej aktivovat, pro což je třeba učinit následující postup.

Stírací los obsahuje jedno hrací pole kryté neprůhlednou stírací vrstvou. V horní části tohoto pole se nachází 3 čísla označená jako Výherní zážitky. V dolní části se pak nachází 12 čísel označených jako Váš zážitek.

Po setření stírací vrstvy hracího pole se v horní části nazvané Výherní zážitky objeví 3 výherní čísla, pod kterými jsou uvedeny zážitky, které los obsahuje.

V části nazvané Váš zážitek po setření naleznete 12 čísel. Čísla, které jsou v této části uvedena 3 krát a jsou shodná s jedním z čísel z horní části Výherní zážitky, představují Váš zážitek.

V dolní části stíracího pole po setření hrací plochy naleznete Unikátní kód, který je nutný zadat na webových stránkách www.setrizazitek.cz, čím dojde k finální aktivaci Stíracího losu. Bez finální aktivace Losu není možné zážitek u Poskytovatele využít.

Pro aktivaci Stíracího Losu na webových stránkách www.setrizazitek.cz v pravé horní části stránek klikněte na tlačítko „Ověřit kód“; zadejte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Po potvrzení doplněných údajů se Vám bude Zážitkový voucher zaslán na Vámi zadanou e-mailovou adresu.

Zaslaný Zážitkový voucher bude obsahovat všechny potřebné informace k Vašemu zážitku – název a adresa Poskytovatele, kontakt na Poskytovatele, kontakt pro rezervaci termínu, platnost Voucheru, Unikátní kód shodný s kódem ze Stíracího losu, příp. otevírací doba u Poskytovatele.

Přesný termín využití zážitku si každý zákazník domlouvá s Poskytovatelem sám.

Pro využití zážitku u Poskytovatele je nutné sebou přinést Váš setřený Los vč. Voucheru, který jste obdrželi e-mailem. Oba tyto dokumenty si Poskytovatel po uplatnění zážitku ponechá. Pokud nebude Los a Zážitkový voucher Poskytovateli předán, má právo Vaši službu neuskutečnit.

Zážitek musí být využit u Poskytovatele do data, který je uveden na Zážitkovém voucheru.

V případě, že nebude zážitek využit v daném termínu, nevzniká Zprostředkovateli, ani Poskytovateli povinnost k proplacení Stíracího losu a částka zaplacena na Stírací los propadá.

V případě, že se zákazník nedostaví na zážitek ve zvoleném termínu / rezervaci, a to bez udání důvodu Poskytovateli, Stírací los / Voucher propadá bez možnosti náhradního termínu či vrácení částky zaplacené za los.

Setřený los již není možné vyměnit za jiný. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo krádež losu nebo Zážitkového voucheru.

V. Předmět smlouvy

1. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek Zprostředkovatele dodat Objednateli Stírací los a závazek Objednatele zaplatit Zprostředkovateli za dodání tohoto Stíracího losu sjednanou cenu. Smluvní vztah vzniká mezi Objednatelem služby a Zprostředkovatelem doručením potvrzení objednávky ze strany Zprostředkovatele.

2. Objednávka Stíracího losu

Objednávku Stíracího losu lze učinit prostřednictvím internetových stránek Zprostředkovatele. Objednávka představuje návrh Objednatele na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí Stíracího losu, který je vždy výherní, a který obsahuje jednu ze tří možných výher, které jsou uveřejněny na webových stránkách Zprostředkovatele.

Objednán může být pouze Stírací los, s tím, že každý los je výherní. Stírací los bude po zaplacení příslušné částky vybranou metodou doručen Zprostředkovatelem Objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána. Místem dodání Stíracího losu je místo takto označené Objednatelem v objednávkovém formuláři. Za doručení Stíracího losu příjemci služeb se považuje jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.

Objednávka je přijata ihned. Potvrzení objednávky Zprostředkovatel obratem zašle e-mailem na e-mailovou adresu Objednatele, která byla uvedena v objednávce. O průběhu stavu objednávky i konečném odeslání Stíracího losu bude Objednatel též informován e-mailem.

3. Zážitkový voucher, jeho předání a převzetí

Po setření hracího pole umístěného na Stíracím losu se Objednatel dozví konkrétní výhru. Pro aktivaci této výhry je Objednatel povinen zadat na webových stránkách Zprostředkovatele www.setrizatitek.cz unikátní kód Stíracího losu uvedeném na Stíracím losu v herním poli. Po zadání unikátního kódu a po vyplnění osobních údajů a emailové adresy dojde k aktivaci Losu a současně bude Objednateli na příslušnou emailovou adresu zaslán Zážitkový voucher na příslušnou službu, který bude obsahovat termín platnosti Zážitkového voucheru, kontakt na příslušného Poskytovatele služby a informace o konkrétní vyhrané službě.

4. Čerpání objednaných služeb, platnost a rezervace

Zážitkový voucher lze využít pro čerpání služby vyhrané na základě Stíracího losu.

Výměna vyhrané služby není možná.

Zážitkový voucher obsahuje informace o Poskytovateli konkrétní služby, platnost Zážitkového voucheru i ostatní důležité informace (adresa poskytnutí služeb, kontakt na Poskytovatele, dokumenty potřebné k využití služby aj).

Platnost Zážitkového voucheru bude vždy uvedena na Stíracím losu a rovněž na Zážitkovém voucheru a také na webových stránkách Zprostředkovatele.

Po uplynutí doby platnosti Zážitkového voucheru nárok na poskytnutí služby a závazek Poskytovatele služeb zaniká.

Zážitkový voucher obsahuje unikátní údaje nezbytné pro využití příslušné služby, a to unikátní kód, který obsahuje i Objednatelem zakoupený Stírací los.

Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.

Aktivací Losu dojde k uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Objednatelem a Poskytovatelem služeb. Konkrétní termín využití služby si již sjednává Objednatel s Poskytovatelem přímo. Rezervace musí být sjednána s Poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti Zážitkového voucheru, a to tak, aby žádost o rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě minimálně 1 měsíc před požadovaným termínem využití zážitku a nejpozději do 1 měsíce do konce platnosti Voucheru. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je minimální a je ji třeba vždy posuzovat s ohledem na charakter konkrétního zážitku, jeho případnou sezónnost a aktuální vytíženost.

Zákazník požádá o rezervaci termínu přímo Poskytovatele služeb (prostřednictvím rezervačního systému Poskytovatele, či jiným způsobem určeným Poskytovatelem). Při využití služby je zákazník povinen předložit Poskytovateli služby jak Stírací los, tak Zážitkový voucher, jejichž unikátní kódy se musí shodovat.

Zprostředkovatel prohlašuje, že neodpovídá za řádné poskytnutí služby, jelikož není stranou Smlouvy o poskytování služeb.

5. Storno rezervace

a) Objednatelem služby:

Zákazník je obecně oprávněn změnit rezervaci služby u Poskytovatele nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (pokud není uvedeno Poskytovatelem jinak) (a to v pracovní době Poskytovatele uvedené na webu) a sjednat v rámci doby platnosti Zážitkového voucheru termín nový. Pozdějším žádostem o změnu rezervace obecně Poskytovatel nemusí vyhovět, či může být spojena s manipulačním poplatkem. Konkrétní parametry se mohou u jednotlivých „akcí“ lišit a odlišné podrobnosti budou případně uvedeny, či je sdělí Poskytovatel.

b) Poskytovatelem služeb:

Není-li u konkrétní akce uvedeno jinak, tak:

  1. Poskytovatel je ve výjimečných a odůvodněných případech oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době.). Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti Zážitkového voucheru, bude mu Poskytovatelem služby doba platnosti zážitkového voucheru prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.
  2. Storno rezervace učiněné Poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo Zákazníka na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. účelně vynaložené náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má zákazník nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti Zážitkového voucheru, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti Zážitkového voucheru, tak nejbližší možný termín.
  3. Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby, technické problémy, nemoc, apod.), má zákazník nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti Zážitkového voucheru, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti Zážitkového voucheru, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

Obecná práva a povinnosti

Zákazník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce na webových stránkách Zprostředkovatele u každé takové služby. Zákazník využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

Zákazník je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokumentů je vždy uveden na webových stránkách Zprostředkovatele u každé takové služby.

Zprostředkovatel ani Poskytovatel služeb nenesou žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje zákazník.

Zákazník je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, či na místo sjednané s Poskytovatelem.

Zákazník je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby se stíracím losem a Zážitkovým voucherem s identickým unikátním kódem určeným pro tento zážitek, a obojí odevzdat Poskytovateli služeb (resp. jeho zástupci/ subdodavateli/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud zákazník nepředloží před poskytnutím služby výše popsané dokumenty, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany zákazníka. Nedohodne-li se zákazník s Poskytovatelem jinak, důsledky jsou stejné, jako když se zákazník nedostaví na rezervovaný termín a právo na poskytnutí služby Zákazníkovi propadá. (Totožné důsledky jako 100% storno poplatek)

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

Poskytovatel služby se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí zákazník a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

Zákazník odpovídá za škody, které způsobí Poskytovateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím Zážitkového voucheru.

Poskytovatel může odepřít poskytnutí služby v případě, že Zákazník nebo další osoba s ním přítomná, budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné návykové látky.

VII. Cena a platební podmínky

1. Cena poskytovaných služeb

Cena stíracího losu, na základě kterého bude poskytnuta jedna z nabízených služeb, je vždy uvedena na internetových stránkách Zprostředkovatele.

Cena může být Objednatelem služby uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby nabízeny na internetové adrese www.setrizazitek.cz

Platba musí být provedena v českých korunách. Platbu je možné provést bankovním převodem účet, online kartou či na dobírku prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny. Pro zaslání Stíracího losu Zprostředkovatel využívá služeb České pošty (viz poštovní podmínky: https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky) a Zásilkovny.

Číslo bankovního účtu Zprostředkovatele je: 1229491009/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Před odesláním platby je nutné zkontrolovat správnost variabilního symbolu.

V případě úhrady bankovním převodem hradí Objednatel veškeré bankovní poplatky, tak aby Zprostředkovateli byla sjednaná cena za služby včetně ceny za dopravu a případných souvisejících služeb připsána na účet Zprostředkovatele v plné výši. Při bezhotovostní platbě se okamžikem úhrady rozumí připsání finančních prostředků na bankovní účet Zprostředkovatele. Platba musí být připsaná nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud cena do této doby nebude připsána na účtu Zprostředkovatele a Zprostředkovatel nebude mít od Objednatele žádnou informaci o důvodu, bude objednávka automaticky stornována.

Zprostředkovatel se maximálně snaží vyexpedovat Stírací los max. do 2 pracovních dnů od přijetí platby.

2. Cena za dopravu

K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení Stíracího losu prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny, jak je uvedeno na internetové adrese www.setrizazitek.cz.

V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy dle čl. VIII. odst. 2 písm. b níže, nese náklady na vrácení Stíracího losu Zprostředkovateli Objednatel.

V případě platby na dobírku, je Zprostředkovatel oprávněn, v případě nepřevzetí zásilky, požadovat po Objednateli vzniklé náklady na dopravu a balné.

3. Cena za dárkové balení

Pokud bude na internetových stránkách www.setrizazitek.cz vybrána možnost koupení Stíracího losu jako dárku, bude k ceně poskytované služby dále připočteno balné ve výši dle aktuálního ceníku na internetových stránkách Zprostředkovatele.

4. Slevy

Slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami či akčními nabídkami nabízenými Zprostředkovatelem.

VIII. Odstoupení od smluvního vztahu

1) Zprostředkovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany Poskytovatele. O zrušení služeb je Poskytovatel služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Objednatel služby má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby.

b) Z důvodů hrubého porušení povinností zákazníka plynoucích z uzavřené kupní smlouvy. V takovém případě má Zprostředkovatel nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby.

2) Zákazník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě hrubého porušení povinností Zprostředkovatele nebo Poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.

b) Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se Objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy (tj. vyplnění vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy) odeslat Zprostředkovateli nejpozději do 14. dne od převzetí Stíracího losu, a to spolu se Stíracím losem, na kterém hrací pole nesmí být setřené a Stírací los nesmí být ani jinak poškozený či znehodnocený. Zákazník, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s tímto čl. VIII. odst. 2) písm. b) těchto obchodních podmínek a přesto zážitek na základě zpřístupněných údajů využije nebo ho umožní využít třetí osobě, je povinen nahradit poskytovateli služeb škodu, kterou mu tím způsobí. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete ke stažení na webových stránkách www.setrizazitek.cz, v jejich dolní části (Ke stažení).

c) Pokud Zákazník zakoupí u Zprostředkovatele Stírací los a setře hrací pole umístěné na Stíracím losu, nepřísluší Zákazníkovi právo odstoupit od smlouvy.

IX. Reklamace

Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v Zážitkovém voucheru v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

Nesplní-li Poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnuté služby u Poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je zákazník povinen vady poskytnuté služby u Poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci a je povinen v ní uvést číslo Zážitkového voucheru a popsat vady poskytnuté služby.

Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

Nesplní-li Zprostředkovatel svou povinnost dodat Objednateli (příjemci služby) Stírací los či následně Zážitkový voucher, Objednatel (zákazník) je povinen tuto skutečnost u Zprostředkovatele reklamovat bez zbytečného odkladu.

Pokud Objednatel zakoupí u Zprostředkovatele Stírací los a setře hrací pole umístěné na stíracím losu, nepřísluší Objednateli právo los reklamovat, a to ani v případě, že nebyla aktivována výhra zadáním unikátního kódu na webových stránkách Zprostředkovatele.

V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně Poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.

Je-li příjemci služby již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou Poskytovatelem poskytovány řádně, doporučuje Zprostředkovatel příjemci služby zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je Poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.

Každý Zákazník, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s poskytovatelem služeb (tedy v případě, pokud se zákazník domnívá, že jej Poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo zde (https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/).

X. Odpovědnost za újmu

Zprostředkovatel odpovídá za řádné zprostředkování služeb (zážitku), za řádné a včasné doručení Stíracího losu.

Za poskytnutí služby (zážitku) odpovídá Poskytovatel služby. Služba bude poskytnuta v jakosti, která je předepsána právními předpisy, jinak v jakosti, ve které se taková služba u příslušného poskytovatele služeb běžně poskytuje.

Objednatel bere na vědomí, že Setřizážitek s.r.o. je zprostředkovatelem jím vybrané služby (zážitku) a případné újmy na zdraví a škody na majetku při realizaci služby je nutno uplatňovat u Poskytovatele služby. Dále Zprostředkovatel rovněž neodpovídá za platné licence a povolení poskytnutí činností ze strany Poskytovatele.

 

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Zákazník dává souhlas Zprostředkovateli se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele služeb na elektronickou adresu zákazníka a dále, potvrdí-li souhlas při odesílání objednávky, dává Zprostředkovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu zákazníka.

Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky Poskytovatele služeb z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s Objednatelem, budou použity výhradně pro účely objednávání služeb, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Zprostředkovatel se zavazuje, že osobní a fakturační údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Výjimku představují Poskytovatelé služeb a externí dopravci, příp. třetí osoby zajišťující doručení, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro splnění smlouvě.
Objednáním stíracího losu Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje mohou být použity k výše uvedenému účelu na dobu časově neomezenou. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od Zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas. Zákazník, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět.


V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od Objednatele, tak Objednatel prohlašuje, že má předchozí souhlas od příjemce služeb s poskytnutím jeho/jejích osobních údajů.

XIII. Závěrečná ustanovení 

Stránky Zprostředkovatele mohou obsahovat odkazy na jiné stránky a Zprostředkovatel není odpovědný za obsah těchto stránek a za služby nabízené na těchto stránkách.

Fotografie zobrazené u zážitků na webových stránkách Zprostředkovatele jsou zpravidla poskytnuté ze strany Poskytovatele a mohou být ilustrační. V takovém případě to bude u fotografie uvedeno.

Obchodní podmínky a informace o zpracování osobních údajů najdete na www.setrizazitek.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2019.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit